สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2561

แชร์หน้านี้

         
         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายจเด็จ อินสว่าง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ