Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / เอกสารและสื่อ 2556

เอกสารและสื่อ 2556

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

|  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |        
 • ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2556
 • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • การเปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556

 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2556<.ppt>|<.pdf>
 • เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 • คู่มือแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550
 • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2556
 • การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
 • งานมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

 • คำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล)
 • คำกล่าวแสดงความยินดีของกรรมการ ก.พ.ร. และประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์)
 • ประมวลภาพจากงานมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (เข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2556)
 • กำหนดการงานมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556
 • รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
  ปี พ.ศ. 2556
 • คลีนิกให้คำปรึกษาการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.56 - 13 มี.ค.56

 • เอกสารประกอบการให้คำปรึกษาการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.56 - 13 มี.ค.56
 • แผนผังการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550(เอกสารเพิ่มเติม)
 • FAQ คลินิก Certified FL ประจำวันที่ 6 ก.พ. 56
 • FAQ คลินิก Certified FL ประจำวันที่ 13 ก.พ. 56
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:14:13 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 11:58:47
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th