Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐ (Government Strategic ManagementSystem: GSMS)

การขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐ (Government Strategic ManagementSystem: GSMS)

| ผู้รับผิดชอบ:

การขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์การภาครัฐ (Government Strategic Management System: GSMS)


          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) โดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Terminal) เพิ่มเติม ให้กับจังหวัด 54 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 13 กลุ่มจังหวัด ส่งผลให้ระบบ GSMS มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 75 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ และกรุงเทพมหานคร) และ 18 กลุ่มจังหวัด อีกทั้งได้จัดการอบรมการใช้งานระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบ GSMS ให้แก่ผู้ใช้งานของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
          นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ยังได้จัดทำโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ โดยการจัดทำห้องปฏิบัติการ (Management Cockpit Room) ซึ่งใช้แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อผู้บริหารงาน เพื่อเป็นการบูรณาการระบบการรายงานและสถิติข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ของข้อมูล และสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยทางด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณการเงิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาจัดทำเป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหาร สำหรับฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) และผู้บริหารหน่วยงานให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ทั้งในเชิงเปรียบเทียบและเชิงวิเคราะห์ตามองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ข้างต้น และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถนำเสนอรูปแบบของรายงานตามมิติต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย รวดเร็วเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและคณะของผู้บริหารของสำนักงาน ก.พ.ร. อีกด้วย
          อย่างไรก็ตาม ระบบ GSMS ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารงานแบบบูรณาการของจังหวัด ฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ระบบ GSMS ติดตามการทำงานตามแผนงาน/โครงการ และการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555 14:47:15 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ธันวาคม 2555 16:39:44

เอกสาร และ สื่อ

โครงการอบรมพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ใช้งาน ระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (54 จังหวัด) วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th