Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม / เอกสารและสื่อ 2552

เอกสารและสื่อ 2552

| ผู้รับผิดชอบ:

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2553 | 2552 

 • คู่มือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด
 • แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ
 • ระเบียบ ก.ธ.จ. พ.ศ. ๒๕๕๒
 • คู่มือหรือแนวทาง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เป็นระดับนโยบาย
 • ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด
 • แผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 • รายงานผลการศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางในการมอบรางวัลสำหรับการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานจากภายในและภายนอกประเทศ
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 17:19:52 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 14:11:18
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th