Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่เกินจำเป็น

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่เกินจำเป็น

| ผู้รับผิดชอบ:

 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่เกินจำเป็น

        สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตลอดจนรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยส่วนราชการได้นำไปปฏิบัติ มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่เกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  ทั้งนี้ ส่วนราชการได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ 30 - 50 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และขยายผลให้ครบทุกกระบวนงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งในปัจจุบันส่วนราชการได้ยกระดับเป้าหมายประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการภาครัฐไปสู่การบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของประชาชน

        การมอบอำนาจ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐประสบผลสำเร็จ โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ได้มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ทำให้ส่วนราชการสามารถอำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การกระจายอำนาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น ส่งผลให้งานบริการของหน่วยงานภาครัฐของไทยในภาพรวมมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยเป็นหนึ่งในยี่สิบของ 183 ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 25 กันยายน 2555 16:26:25 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 ตุลาคม 2555 09:11:45
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th