ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 5/2560

         
        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG281160_1_resize.jpg
(123.36 kb)

IMG281160_2_resize.jpg
(144.43 kb)

IMG281160_3_resize.jpg
(113.95 kb)

IMG281160_4_resize.jpg
(110.36 kb)

IMG281160_5_resize.jpg
(103.92 kb)

IMG281160_6_resize.jpg
(116.83 kb)

IMG281160_7_resize.jpg
(102.16 kb)

IMG281160_8_resize.jpg
(105.75 kb)

IMG281160_9_resize.jpg
(143.68 kb)

IMG281160_10_resize.jpg
(121.79 kb)
ทั้งหมด 10 รายการ 1 / 1