Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

         
        เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ค.ต.ป. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมี กรรมการ ค.ต.ป. และ กรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

         นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า บทบาทของ ค.ต.ป. เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การจัดทำและวางแผนงบประมาณ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่มีข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ ถือเป็นหัวใจสำคัญให้รัฐบาลได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการตัดสินใจได้ งานของ ค.ต.ป. จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการในอนาคต และเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูประบบราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

         จากนั้นมีการชี้แจงทิศทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ ค.ต.ป. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ค.ต.ป. รวมทั้งมีการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

         ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินผลประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ตรวจประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ โดยประเมินโครงการตามแผนงานบูรณาการที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายสำคัญเสนอฝ่ายบริหารต่อไป และ 2) ประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ ในหัวข้อ ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การวิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และด้านการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในแผนงานบูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประเมินและค้นหาความเสี่ยงการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ ที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศเพื่อส่งเสริมผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะให้เกิดการวางแผนควบคุมความเสี่ยง เสนอมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img12161_1_resize.jpg
(209.8 kb)

img12161_2_resize.jpg
(143.74 kb)

img12161_4_resize.jpg
(143.57 kb)

img12161_5_resize.jpg
(145.82 kb)

img12161_6_resize.jpg
(159.26 kb)

img12161_7_resize.jpg
(161.82 kb)

img12161_8_resize.jpg
(166.9 kb)

img12161_9_resize.jpg
(178.49 kb)

img12161_10_resize.jpg
(172.68 kb)

img12161_11_resize.jpg
(166.26 kb)
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th