Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร.จัดให้มีการประชุม ทิศทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

         
         เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดให้มีการประชุม"ทิศทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร" ซึ่งในการประชุมได้มีการนำเสนอต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต (สำหรับการขออนุญาตเปิดธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก) โดย ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งการนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ (แผนและแนวทางการขยายผลระบบฯให้รองรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเปิดธุรกิจอื่น ๆ ในระยะถัดไป เช่น โรงแรม สปา ฯลฯ ) โดย นางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ และการนำเสนอเกียวกับ นโยบายและทิศทางการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ และตอนท้ายของการประชุมในช่วงเช้าไดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต โดยในช่วงบ่ายได้มีการทดสอบการยื่นคำขอและพิจารณาคำขอผ่านต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต ร่วมกับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต และรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งมีการสรุปผลการทดสอบระบบและแนวทางการดำเนินงานต่อไป โดย นายชัยณรงค์ โชไชย ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ คณะทำงานที่ 1 (พัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาต)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img2712601_1_resize.JPG
(126.05 kb)

img2712601_2_resize.JPG
(111.25 kb)

img2712601_3_resize.JPG
(124.21 kb)

img2712601_4_resize.JPG
(179.38 kb)

img2712601_5_resize.JPG
(70.3 kb)

img2712601_6_resize.JPG
(138.99 kb)

img2712601_7_resize.JPG
(110.93 kb)

img2712601_8_resize.JPG
(150.92 kb)

img2712601_9_resize.JPG
(174.71 kb)

img2712601_10_resize.JPG
(158.83 kb)
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th