Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับรายงาน Doing Business


          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018 และรายงานการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38334 และ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38347 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          1. สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของเรื่อง

          ธนาคารโลกได้แถลงผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018 ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยประเทศไทยขยับจากอันดับที่ 46 เป็นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ปรับดีขึ้น 20 อันดับ และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 24) ซึ่งประเทศไทยมีผลคะแนนรวมทุกด้าน 77.44 คะแนน เพิ่มจากปีก่อนที่ได้คะแนน 72.53 คะแนน และมีผลการจัดอันดับรายด้านดีขึ้นถึง 6 ด้าน ดังนี้


alt

หมายเหตุ *ด้านที่มีการปฏิรูป alt ด้านอันดับที่ดีขึ้นจาก DB 2017
1 อ้างอิง : Doing Business 2017 (The World Bank) 
2 อ้างอิง : Doing Business 2018 (The World Bank)

         นอกจากนี้ในรายงานของธนาคารโลกยังได้ยกให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีการปรับปรุงมากที่สุด ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศบรูไน

         2. รายงานการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รับทราบรายงานการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

         สาระสำคัญของเรื่อง


         1. ผลการขับเคลื่อนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

          1.1 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารโลก ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยประกอบไปด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายล้มละลาย และ (2) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการของรัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ โดยในโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการของรัฐให้มีความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ มีผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะทั้งสิ้น 79 กิจกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันดำเนินการตามข้อเสนอแนะโครงการฯ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการต่อที่ประชุมซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานการประชุมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานและกล่าวปาถกฐาพิเศษเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและผลการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

          1.2 ความสำเร็จในการดำเนินการได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของธนาคารโลก จำนวน 26 กิจกรรม โดยเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จึงมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนงานและการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการภาคธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยืนยันการปฏิรูปจากธนาคารโลกในรายงาน EoDB 2018 จำนวน 4 ด้าย ได้แก่ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านจดทะเบียนทรัพย์สิน ด้านคุ้มครองผู้ลงทุน และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย

         2. แผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         สำหรับรอบการประเมินผลของธนาคารโลกในรอบต่อไป ซึ่งเป็นรายงานผล Doing Business 2019 คือ การวัดผลการดำเนินงานในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำเนินการรวมรวมแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป (1 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อเสนอของธนาคารโลกในระยะกลางและระยะยาวต่อไป สรุปแผนการดำเนินการ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
ที่มา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38334 และ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38347 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th