Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0503/31435 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

          1. รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

          2. มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการจัดทำรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยในปีต่อไป

          ความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ

          เห็นด้วยกับรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2559 ตามเนื้อหาทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และส่วนที่ 2 รายงานการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2559 แต่มีข้อสังเกตและขอเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.4 การบริหารราชการแบบบูรณาการ ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่ผ่านกลไลของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษามีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และฉบับที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้มีหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นว่า สมควรให้ศึกษาธิการภาคเป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และศึกษาธิการจังหวัดเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          1. เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา 71/10 (10) ที่กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

          2. เพื่อให้สามารถนำการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการไปประกอบการวางแผนพัฒนาระบบราชการในอนาคตได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรมีบทสรุปผลการเปรียบเทียบการพัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมาให้ชัดเจนในมิติต่างๆ อาทิ สถานภาพของระบบราชการ ผลการประเมินในภาพรวม ซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อจะได้เห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมา นอกจากนั้นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - 2561 และเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราชการในอนาตที่มุ่งสู่ Government 4.0ที่มา หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/31435
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0212/3821
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1116/4787
ภัทรพร (สลธ.) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th