Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


อธิบดีกรมศุลกากรได้เข้าหารือกับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมศุลกากรกับศูนย์รับคำขออนุญาต
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรได้เข้าหารือกับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมศุลกากรกับศูนย์รับคำขออนุญาตที่คณะรัฐมนตรี

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Southeast Asia Center (SEAC) ซึ่งมีความร่วมมือกับ Stanford Center for Professional Development (SCPD), Stanford University จัดการอบรม เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5

เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีตักบาตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีตักบาตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพร้อมกันนี้ได้นำข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.) นำผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. (กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(กลุ่ม ป.ย.ป.) และกลุ่มวิชาการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแผนดำเนินการโครงการร่วมกับผู้บริหารหรือผู้แทนของส่วนราชการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุม

เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันนี้ (28 ก.ค.61) เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ตลอดจนเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 1 กลุ่มกระทรวงทรวงด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2561


ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการศึกษาและพัฒนา หน่วยงานต้นแบบของการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0” 
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการศึกษาและพัฒนาหน่วยงานต้นแบบของการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0”


    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th