Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนที่ดิน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนที่ดิน โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าพบผู้บริหารและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมและชี้แจง

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. รดน้ำขอพร รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานอนุกรรมการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 4/2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)


บุคลากรภาครัฐจากประเทศ ศรีลังกาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำบุคลากรภาครัฐจากประเทศศรีลังกาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานอนุกรรมการ

การประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์รับคำขออนุญาต
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. นำโดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้เข้าพบนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ประชุมทวิภาคีร่วมกับ Secretary for the Modernisation of the Public Administration (SGMAP) French Government Modernisation
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ กรุงปารีส ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ประชุมทวิภาคีร่วมกับ Secretary for the Modernisation of the Public Administration (SGMAP) French Government Modernisation

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 3/2561


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการในการประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล


    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th