Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่องการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity Review)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่องการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการทำงานด้านการจดทะเบียนที่ดิน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการทำงานด้านการจดทะเบียนที่ดิน โดยมีนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 3/2560

สำนักงาน ก.พ.ร. รับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่สมัครรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการที่สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวขี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวขี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานในการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 6 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 6 ครั้งที่ 1 โดยมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง ร่าง พรฎ.จัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พรฎ.จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 7 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 7 ครั้งที่ 1 โดยมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8
ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8 ครั้งที่ 1 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2560

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3
ครั้งที่ 1 (กระทรวงพลังงาน)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3 ครั้งที่ 1 (กระทรวงพลังงาน) โดยมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธาน

การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กับ อ.ก.พ.ร เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานพลังประชารัฐ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กับ อ.ก.พ.ร

การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) จัดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2560

การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน


    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th