Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น” โดยมีนางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ กล่าวเปิดงาน และบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับราชการ 4.0” ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาเตรียมพร้อมระบบราชการรองรับ Disruptive Technology
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนา Disruptive echnology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม เรื่อง ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม เรื่อง"ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนในส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 1

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง หารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านเทคนิค) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมเรื่อง หารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านเทคนิค) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)” ให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561


สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมประสานพลังประชารัฐ ชั้น 2 ตึก ก.พ. เดิม สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินำคณะข้าราชการจากประเทศฟิลิปปินส์ในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Development Program: PMDP) มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการการพัฒนาระบบราชการ


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน


    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th