Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2) ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3) ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ
ศาตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร


คณะกรรมการฯ
1. รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. นายจิโรจ  สินธวานนท์
5. ศาสตราจารย์ถิรพัฒน์  วิลัยทอง 
6. นางพรรณี แสงสันต์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวาท วัฒนกูล
8. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
9. นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
10. นายสุเมธ แย้มนุ่น
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(มติ ครม. 7 พ.ค. 56)


สถานที่ติดต่อ
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044 217 040   โทรสาร 044 217 047
http://www.slri.or.th



เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th