Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / พะเยา

พะเยา
Phayao

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”


เป้าประสงค์หลัก
1.ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งออกของจังหวัด
3.หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ทำเป็น สามารถแก้ปัญหาของตนเองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
4.ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน อุดมสมบูรณ์
6.บ้านเมืองสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ
ประชาชนได้รับการบริการด้านต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีคุณภาพ


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 Phayao's Governor Office, Phayao's City Hall, Muang, Phayao, 56000 โทรศัพท์/Tel.: 0-5444-9601 โทรสาร/Fax: 0-5444-9588 อีเมล์/E-mail: phayao@moi.go.th
โทร. (+66) 0 5444 9599   โทรสาร (+66) 0 5444 9588
http://www.phayao.go.th/


อำนาจหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาส ด้านการเกษตร การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสังคมให้สงบสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_592_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th