Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / น่าน

น่าน
Nan

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”


เป้าประสงค์หลัก
1.เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีแต่ความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รองรับนักท่องเที่ยวทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
2.เพื่อจังหวัดน่านเป็นเมืองพื้นฐานการเกษตรกรรมธรรมชาติ และการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์
3.คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา วิถีพุทธ อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม การสืบทอดภูมิปัญญาและตำนานเมือง
4.เพื่อเป็นเมืองสงบสุขและปลอดภัย
5.ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดน่านอยู่อย่างพอเพียง มีความก้าวหน้าทางการศึกษาและมีความเข้มแข็ง ด้านการสาธารณสุข มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และถือปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5475-1102 , 21129 , 21229 E-mail : nan@moi.go.th
โทร. (+66) 0 5471 0341   โทรสาร (+66) 0 5471 0341
http://www.nan.go.th/


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_592_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th