Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / นครสวรรค์

นครสวรรค์
Nakhon Sawan

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตร
เมืองแห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์หลัก
๑. มีผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์
๓. เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๒
๔. ชุมชนและประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอกับการดำรงชีพ
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๖. ประชาชนและชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท. 15429
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_594_2.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th