Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก

ระบบสมาชิก

กฎ กติกา มารยาท ในการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ opdc.go.th
             ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้อ่านกฎ กติกา มารยาท ในการสมัครสมาชิกแห่งนี้ ก่อนที่จะกดปุ่มยอมรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของที่นี่ หากท่านได้อ่านแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ สามารถเลือกกดปุ่มไม่ยอมรับเพื่อออกจากระบบการสมัคร แต่หากท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" แล้ว เราถือว่าท่านได้รับทราบกฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ ของเราเป็นอย่างดีแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินดีที่จะรับบทลงโทษแต่โดยดี

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ opdc.go.th
             กรุณาอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสมัครสมาชิก
             1. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่จริง ในการสมัครสมัครสมาชิกกับสำนักงาน ก.พ.ร. หากทางเราตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครสมัครสมาชิกมิได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทางเราขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการกับท่านทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
             2. ในการตั้งชื่อผู้ใช้ (username) จะต้องไม่ตั้งชื่อที่ดูแล้วเข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ เช่น admin webmaster programmer หรืออื่นๆ ที่ชวนให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดไปในทางนี้ได้ รวมถึงห้ามตั้งชื่อที่ส่อไปในทางลามกและหยาบคาย
             3. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน กรุณาอย่านำ username และ password ไปให้ผู้อื่น ทางเราจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายในไดอารีของท่าน หากตรวจสอบพบว่า มีการแจกจ่าย password ให้ผู้อื่น
             4. ห้ามผู้สมัครสมาชิกนำ username และ password ไปจำหน่าย หรือหาประโยชน์ทางการค้า
             5. ผู้สมัครสมาชิกไม่สามารถนำบริการของเราไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมถึงนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุกประเภท หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน อนึ่ง ในกรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการละเมิดกฎดังกล่าว ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ opdc.go.th แต่ประการใด
             6.สำนักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือระงับบริการชั่วคราวตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
             7. ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกปิดเป็นความลับ ไม่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้

กฎ กติกา
        เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมออนไลน์แห่งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") ทำความเข้าใจต่อกฎระเบียบ กติกาต่างๆ หากไม่ยอมรับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้ สามารถออกจากบริการโดยกดปุ่ม "ไม่ยอมรับ"
             1. ห้ามสมาชิกใช้คำหยาบคาย หรือคำไม่สุภาพี
             2. ห้ามสมาชิกยุยง ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก วุ่นวาย
             3. ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ อันนำไปสู่การพาดพิงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
             4. ห้ามสมาชิกกระทำการใส่ร้ายป้ายสี หมิ่นประมาท หรือสร้างความไม่สงบให้กับสมาชิกอื่น
             5. ห้ามสมาชิกขายสินค้า หรือกระทำการโฆษณาใดๆ ก็ตามเพื่อการค้า
             6. ห้ามสมาชิกบอมบ์ SMS หรือพิมพ์ข้อความซ้ำๆ จนทำพื้นที่ของเว็บไซต์เกิดความเสียหาย
             7. ห้ามสมาชิกส่งเสริม ล่อลวง หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
             8. ห้ามสมาชิกอ้างตัวเป็นสต๊าฟทีมงาน หรืออ้างความสนิทสนม หรือเกี่ยวพันทางใดทางหนึ่งกับสต๊าฟทีมงาน
             9. ห้ามสมาชิกสร้างความปั่นป่วนต่อระบบโปรแกรมของเว็บทุกประเภท เพื่อหวังแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

มารยาท
             หมายถึง สิ่งที่สมาชิกควรจะนำไปปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวที่ดี เพื่อให้สังคมออนไลน์แห่งนี้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ และเกิดความสงบสุข ในกรณีฝ่าฝืนทางทีมงานจะมีการตักเตือนก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันต่อไป
             1. สมาชิกเก่าควรให้ความช่วยเหลือสมาชิกใหม่ ตามกำลังความสามารถในเรื่องต่างๆ เท่าที่พอจะทำได้
             2. สมาชิกที่เป็นสุภาพชนไม่ควรไปแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกความคิดในไดอารีของสมาชิกท่านอื่น
             3. ไม่สร้างความรำคาญต่อสมาชิกอื่นๆ ด้วยการโฆษณาเชิญชวนให้เข้าไปเยี่ยมชมหรือแสดงความคิดเห็นในไดอารีของตนจนมากเกินไป
             4. สมาชิกควรใช้พื้นที่สาธารณะเช่น webboard, sms ให้เกิดประโยชน์แต่พองาม โดยไม่ก่อความรำคาญให้ผู้อื่น

ความเป็นลิขสิทธิ์
             1. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ที่เขียนและปรากฏอยู่ในหน้าไดอารีของท่านสมาชิกใดๆ ก็ตาม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาชิกนั้นๆ โดยชอบธรรม
             2. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ที่เขียนและปรากฏอยู่ในส่วนของพื้นที่สาธารณะส่วนรวม เช่น เว็บบอร์ด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสำนักงาน ก.พ.ร.
             3. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ไม่มีนโยบายสนับสนุนการก๊อปปี้ เลียนแบบ ทำซ้ำ ผลงานของผู้อื่นโดยที่เจ้าของผลงานไม่ได้รับทราบ การกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมาชิกควรหลีกเลี่ยง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นอันเกิดจากสมาชิก

โปรดอ่าน
             เมื่อท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" แล้ว ทางเราถือว่าท่านได้รับทราบกฎ กติกา ของเราทุกข้อทุกประการโดยทันที ฉะนั้นก่อนกดปุ่มยอมรับ กรุณาทำความเข้าใจกับกฎ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ในละเอียดถี่ถ้วนก่อน
หากสมาชิกที่ไม่ทำตามกฎที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าว ทางสำนักงาน ก.พ.ร.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th