Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) / การส่งเสริมการจัดการความรู้

การส่งเสริมการจัดการความรู้

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

 

 • ใบสมัครวิทยากรต้นแบบ โครงการพัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ (ระยะที่4)

 • หนังสือที่ นร. 1205.8/143-298 เรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   - ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   - ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการและจังหวัด
   - สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบ GAP วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 • สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเรื่อง การพัฒนาองค์กรเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมวีไอพี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง แผนพัฒนาการจัดการความรู้ให้ส่วนราชการมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 30 ตุลาคม 2556 00:02:36 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2556 00:02:36
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th