Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) / เวทีปัญญา สัมมนาเวที

เวทีปัญญา สัมมนาเวที

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

 • สรุปการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล : รางวัล United Nations Public Service Awards เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 56 ณ รร.ปริ้นซ์ พาเลซ
 • สรุปการประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" (สัญจร) ครั้งที่ 23 "ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555" วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 07.00 19.00 น. ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี และหน่วยงานต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา
 • การประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
  1. กำหนดการ
  2. สรุปการประชุมสัมมนา
  3. วีดีทัศน์การประชุมสมัมนา
  4. เอกสารการบรรยาย "แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และกรณีศึกษา" โดย นายวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด 
  5. วิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย
  6. คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(.doc) (.pdf)
 • สรุปการประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
  • - วีดีทัศน์ส่วนที่ 1 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 2 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 3 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 4 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 5 [.wmv] [.zip]
  1. เอกสารการบรรยาย โดย ดร.บุญดี บุญญากิจ
  2. "กรณีตัวอย่าง : การตรวจประเมินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ" กรมชลประทาน
  3. "กรณีตัวอย่าง : การตรวจประเมินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ" กรมสุขภาพจิต
 • การตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
  • - แบบประเมินและแนวทางการตอบคำถาม[.zip]
   - รายงานการดำเนินงานของส่วนราชการนำร่อง[.zip]
   - รายงานการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือในการตรวจประเมินการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทภาครัฐ[.PDF]

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 • วีดิทัศน์สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร  

 • วีดิทัศน์การประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA วันจันทร์ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 14.00น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA วันจันทร์ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 14.00น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
  2. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม กรณีตัวอย่างเครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group SCG) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม กรณีตัวอย่างเครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group SCG) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 17 แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 8.30 ถึง 15.30 น. ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 17 เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

 • สรุปการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล United Nations Public Service Awards ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเมหานคร

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล รางวัล United Nations Public Service Awards วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 ถึง 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
   นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการประชาชน พร้อมถ่ายทอดเทคนิค รูปแบบ และวิธีการในการจัดทำข้อเสนอขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards จากองค์การสหประชาชาติ

   สรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร
   - PowerPoint

   กรมชลประทาน
   - แนวทางการเสนอเอกสารเพื่อขอรับรางวัล
   - PowerPoint 1
   - PowerPoint 2

   วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล รางวัล United Nations Public Service Awards

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 15 เรื่อง การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต ราชการไทยพร้อมรับมืออย่างไร ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • เวทีปัญญาสัมมนาเวที ครั้งที่ 15 เรื่อง การบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ราชการไทย พร้อมรับมืออย่างไร วันพุธที่ 26 มกราคม 2554

 • สรุปรายงานการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14 เรื่อง ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล รางวัล United Nations Public Service Awards วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14 เรื่อง ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล รางวัล United Nations Public Service Awards วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553

 • สรุปรายงานการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553

 • สรุปเวทีปัญญา สัมมนาวาทีสรุปรายงานการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 11 เรื่อง ทำอย่างไรไปให้ถึงฝัน รางวัล United Nations Public Service Awards ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาทีแบ่งบันประสบการณ์การนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีในส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติ
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมชลประทาน

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่10เรื่อง การประเมินเพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่9เรื่อง การปรับเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ

 • การประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 8 เรื่อง การจัดการความรู้ในจังหวัด

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 7 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 6 เรื่อง การบริหารงานภาครัฐในระบบเครือข่าย

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานในการให้บริการประชาชน

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5

 • เวทีปัญญา สัมมนาเวที ความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติราชการ

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 4

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 3

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อคุณภาพการให้บริการประชาชน

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 2

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 1

 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management KM)

 • />

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2556 11:25:30 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 ตุลาคม 2556 11:25:30

  เอกสาร และ สื่อ

 • สรุปการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล : รางวัล United Nations Public Service Awards เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 56 ณ รร.ปริ้นซ์ พาเลซ
 • สรุปการประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" (สัญจร) ครั้งที่ 23 "ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555" วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 07.00 19.00 น. ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี และหน่วยงานต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา
 • การประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดการ
 • สรุปการประชุมสัมมนา
 • วีดีทัศน์การประชุมสมัมนา
 • เอกสารการบรรยาย "แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และกรณีศึกษา" โดย นายวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด 
 • วิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย
 • คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(.doc) (.pdf)
 • สรุปการประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมสัมมนา "เวทีปัญญา สัมมนาวาที" ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
  • - วีดีทัศน์ส่วนที่ 1 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 2 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 3 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 4 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 5 [.wmv] [.zip]
 • เอกสารการบรรยาย โดย ดร.บุญดี บุญญากิจ
 • "กรณีตัวอย่าง : การตรวจประเมินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ" กรมชลประทาน
 • "กรณีตัวอย่าง : การตรวจประเมินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ" กรมสุขภาพจิต
 • การตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
  • - แบบประเมินและแนวทางการตอบคำถาม[.zip]
   - รายงานการดำเนินงานของส่วนราชการนำร่อง[.zip]
   - รายงานการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือในการตรวจประเมินการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทภาครัฐ[.PDF]

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
 • วีดิทัศน์สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร  

 • วีดิทัศน์การประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA วันจันทร์ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 14.00น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

 • การประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA วันจันทร์ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 14.00น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม กรณีตัวอย่างเครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group SCG) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม กรณีตัวอย่างเครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group SCG) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 17 แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 8.30 ถึง 15.30 น. ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 17 เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

 • สรุปการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล United Nations Public Service Awards ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเมหานคร

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล รางวัล United Nations Public Service Awards วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 ถึง 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการประชาชน พร้อมถ่ายทอดเทคนิค รูปแบบ และวิธีการในการจัดทำข้อเสนอขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards จากองค์การสหประชาชาติ

  สรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร
  - PowerPoint

  กรมชลประทาน
  - แนวทางการเสนอเอกสารเพื่อขอรับรางวัล
  - PowerPoint 1
  - PowerPoint 2

  วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล รางวัล United Nations Public Service Awards
 • สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 15 เรื่อง การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต ราชการไทยพร้อมรับมืออย่างไร ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 • เวทีปัญญาสัมมนาเวที ครั้งที่ 15 เรื่อง การบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ราชการไทย พร้อมรับมืออย่างไร วันพุธที่ 26 มกราคม 2554

 • สรุปรายงานการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14 เรื่อง ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล รางวัล United Nations Public Service Awards วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14 เรื่อง ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล รางวัล United Nations Public Service Awards วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553

 • สรุปรายงานการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553

 • สรุปเวทีปัญญา สัมมนาวาทีสรุปรายงานการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 11 เรื่อง ทำอย่างไรไปให้ถึงฝัน รางวัล United Nations Public Service Awards ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาทีแบ่งบันประสบการณ์การนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีในส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติ
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมชลประทาน

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่10เรื่อง การประเมินเพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่9เรื่อง การปรับเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ

 • การประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 8 เรื่อง การจัดการความรู้ในจังหวัด

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 7 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 6 เรื่อง การบริหารงานภาครัฐในระบบเครือข่าย

 • สรุปการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานในการให้บริการประชาชน

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5

 • เวทีปัญญา สัมมนาเวที ความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติราชการ

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 4

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 3

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อคุณภาพการให้บริการประชาชน

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 2

 • "เวทีปัญญา สัมมนาเวที ตอน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 • การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 1

 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management KM)

 • />
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th