โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2561
--------------------------------------------------------------------------------------


1. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)” ปิดการลงทะเบียน
     ในวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
     ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
      คลิกดูรายชื่อผู้อบรม

2. เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาครัฐแบบเปิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในบริการภาครัฐ” ปิดการลงทะเบียน
     ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
     ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
     คลิกดูรายชื่อผู้อบรม

3. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาครัฐแบบเปิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในบริการภาครัฐ” ปิดการลงทะเบียน
     ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น
     ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
     คลิกดูรายชื่อผู้อบรม

4. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสำหรับทีมนวัตกรที่ปรึกษา คลิกลงทะเบียน
     คลิกดูรายชื่อผู้อบรม

กำหนดการ
     กำหนดการ วันที่ 5 กันยายน 2561
     กำหนดการ วันที่ 6 กันยายน 2561

ประวัติวิทยากร
     Mr.Peter Overy

รายละเอียดหลักสูตร
     รายละเอียด โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
     คุณลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมนวัตกรที่ปรึกษา (Innovation Team : i Team)

ขอแก้ไขรายชื่อผู้ลงทะเบียน

      คลิก แก้ไขรายชื่อผู้ลงทะเบียน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of the Public Sector Development Commission)
     - นางสาวมนพะงา เล็กขาว นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8892
     - นายคุณันต์ บางภูมิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ 02-356-9999 ต่อ 8978
     - นางสาวนิชา สาทรกิจ ผอ.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศ 02-356-9999 ต่อ 9927
Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th