การประชุมสัมมนา Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ

--------------------------------------------------------------------------------------
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ
 

 
 
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 นาย สุรจิตต์ อินทรชิต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2 พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
3 นาย ศิริรุจ จุลกะรัตน์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
4 นางสาว เสริมสุข สลักเพ็ชร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขาธิการ
5 นาย สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมโรค
6 นาย ดิสทัต โหตระกิตย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
7 รศ. สรนิต ศิลธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
8 นาง สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
9 นางสาว รัตนาวดี สมบูรณ์ กรมบังคับคดี รองอธิบดี
10 นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล กรมบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดี
11 นายแพทย์ บัญชา ค้าของ กรมอนามัย รองอธิบดีกรมนามัย
12 นาย วิชัย ไชยมงคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการ ป.ป.ส.