การประชุมสัมมนา Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ

--------------------------------------------------------------------------------------
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (CCO)
 

 
 
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 นาย ไพโรจน์ แสงเฮงชัย กรมหม่อนไหม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม
2 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3 นาย นิวัติ มณีขัติย์ กรมทรัพยากรธรณี รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
4 นาย จเรศักดิ์ นันตวงษ์ กรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้
5 ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล กรมชลประทาน รองอธิบดีกรมชลประทาน
6 นาย พีระ อัครวัตร กรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมบังคับคดี
7 นาย สรศักดิ์ มีนะโตรี กรมศุลกากร รองอธิบดี
8 นาย ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
9 นางสาว ทัศนีย์ เมืองแก้ว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10 นาง อุมาพร พิมลบุตร กรมประมง รองอธิบดีกรมประมง
11 นาย มนต์ชัย ชินประดิษฐสุข กรมเจ้าท่า นักวิชาการขนส่ง
12 นาง แสงจันทร์ แสนสุภา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
13 นาง ประนอม คลังทอง กรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากร
14 นาย ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นาย บุญชู ประสพกิจถาวร สำนักงบประมาณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
16 นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว กรมธุรกิจพลังงาน รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
17 นาย สมเกียรติ พันธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
18 นาย สมบูรณ์ วงค์กาด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองเลขาธิการ กปร.
19 นาย ธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
20 นาย วิโรจน์ จงกลวานิชสุข กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
21 นางสาว ธารีพร ตติยบุญสูง กรมการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
22 นาย ศรีไพร บุญยะเดช สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23 นาย เกษม โคเลิศ กรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
24 นาย นพดล เปลินเสวี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
25 นาย อัตถพงษ์ ฉันฑานุมัติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
26 นางสาว มาลินี สุทธิรัตน์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
27 นาย สุวัฒน์ เจียระคงมั่น กรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว
28 นาง อุมาพร พิมลบุตร กรมประมง รองอธิบดี
29 นาง อรนุช หล่อเพ็ญศรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
30 ดร. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ
31 นาง จันทร์จรี ซ้อนพิมพ์ กรมวิชาการเกษตร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
32 นางสาว พนารัตน์ พรายเมฆ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกรชำนาญการ
33 นางสาว ภัทราภรณ์ โสเจยยะ กรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีด้านบริหาร
34 นาย สุทธิ จันทรวงษ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
35 นาย วรสิทธิ์ จาตุรัตน์ กรมบัญชีกลาง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
36 นาย กิตติพันธ์ พานสุวรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
37 นางสาว บังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
38 นาง อธิชา สงวนรุ่งวงศ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
39 นาง อรวรรณ ดนัยบุตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
40 นาง ภารวี แก้วพันนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
41 นางสาว ปาริฉัตร คลิ้งทอง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกรชำนาญการ
42 นางสาว สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
43 นาง เพลินพิศ โพธิสัตย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
44 นาย บุญเกื้อ จั่นบรรจง กรมทางหลวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
45 นาย บัญชา มณีคำ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
46 นางสาว เอมอร เสียงใหญ่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
47 นาย ชะนู อมรโชติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
48 นาย วันชัย พนมชัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49 นางสาว ภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
50 นาง รัชดา เหมปฐวี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
51 นาย จรุณ มีสมบูรณ์ กรมท่าอากาศยาน รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
52 นาย สมหวัง พ่วงบางโพ กรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
53 นางสาว วีราภรณ์ แซ่ลิ้ม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
54 นาย ยงยุทธ จันทรโรทัย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน
55 นาย วิชัย จิรนันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูัจัดการ
56 นางสาว ภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
57 นาย ยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รองอธิบดี
58 นาย อาจิน จิรชีพพัฒนา สำนักงานสถิติแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
59 นางสาว อลิสา อุดมวีรเกษม กรมสุขภาพจิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
60 นาย อัฐวุฒิ สพันธุพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
61 นาย มานัส ฉั่วสวัสดิ์ กรมที่ดิน รองอธิบดีกรมที่ดิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
62 นาย ฉัตร์ชัย ยอดอุดม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
63 นาย รักชาติ สุขสำราญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
64 นาย ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย กรมอุตุนิยมวิทยา รองอธิบดี
65 นางสาว ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
66 นาย ศรีชัย พรประชาธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
67 นางสาว จันทนา สุทธิเรืองวงศ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
68 นาง ศรีวรรณ ประเสริฐทอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
69 นางสาว อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
70 นางสาว ศิริประกาย วรปรีชา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
71 นาย วรุต วิกรมโรจนานันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
72 นาย สุชาติ พรชัยวิเศษกุล กรมการจัดหางาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
73 นาง ศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
74 นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร กรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง
75 นาย ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล กรมควบคุมโรค รองอธิบดี
76 นางสาว วิภา เจริญศิริสุนทร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
77 นาย อัคเดช วินัยพานิช กรมสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
78 นางสาว ปราณี ศรีประเสริฐ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
79 นาย ประศักดิ์ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
80 นาย ฉัตร์ชัย ยอดอุดม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
81 นาย กิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
82 นาง อุบลทิพย์ จางวิบูลย์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
83 นาย บวรศักดิ์ ชุตินทราศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
84 นาย ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ กรมทรัพยากรน้ำ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
85 นางสาว ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร กรมการข้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
86 นาย พิฆเนศ ต๊ะปวง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
87 นางสาว บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
88 นาง ประไพศรี ทองวีระประเสริฐ กรมสรรพากร รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
89 นาง ภาวินี รวยรื่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
90 นาง ยศพร ตวงหิรัญอนันต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
91 นางสาว มณีรินทร์ อ่อนโชติ กรมกิจการผู้สูงอายุ นักพัฒนาสังคม
92 นาย ธนิต จันทร์ประทีป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
93 นาง ไพรวรรณ พลวัน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
94 นาย ธนิต จันทร์ประทีป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
95 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักด์สกุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
96 นาย อายุตม์ สินธพพันธุ์ กรมราชทัณฑ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
97 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
98 นาย ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
99 นาง ประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นักการทูตชำนาญการพิเศษ
100 นางสาว อารี พลดี สํานักงานราชบัณฑิตยสภา เลขานุการกรม
101 นาย ธีระรัตน์ วงษ์จักร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
102 นาย เฉลิมชัย ปาปะทา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
103 นาย สุรินทร์ แก้วมณี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
104 นาง ฐิตาภรณ์ ฐิตาภรณ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
105 นาย สุรจิตต์ อินทรชิต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
106 นาง นวลจันทร์ โพธิ์ช่วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร
107 นาง ศรีวิภา เลี้ยงพันธ์ุสกุล กรมอนามัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒระบบบริหาร
108 นาง อัญชลี ตันติกุล กรมประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
109 ว่าที่ ร.ท. รัฐ โรจน์กิตติชัย กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
110 นาง อารีย์ บุญไพศาลดิลก กรมควบคุมมลพิษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
111 นางสาว ชนานัญ บัวเขียว สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
112 นาย กิติพล เวชกุล กรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
113 พันจ่าเอก สันติ เลิศไกร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพัฒนาระบบบริหาร
114 นาง วงเดือน จินดาวัฒนะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
115 นาง ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
116 นาย กมล บูรณพงศ์ กรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
117 นาย สราวุธ แก้วตาทิพย์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
118 นางสาว สมจิตต์ เอี่ยมวรชัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เลขานุการกรม
119 นาย สมฤกษ์ จึงสมาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
120 นาง รัศมี สุจโต สำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
121 นาย วิวัฒน์ ตังหงส์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน
122 นาย ทรงกลด สว่างวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รอง ผวจ.ปัตตานี ช่วยราชการ สป.มท.
123 นาย พงศ์บุณย์ ปองทอง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
124 นาย เกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
125 นาย ประศักดิ์ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
126 นาย วิรัช จันทรโรทัย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
127 นาย วุฒิพงศ์ เนียมหอม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
128 นาย กิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
129 นาย สุรชัย อจลบุญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองอธิบดี
130 นาย พยนต์ สินธุนาวา กรมคุมประพฤติ รองอธิบดี
131 นางสาว พัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์
132 นางสาว ชนิดนารถ เจริญเนือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองอธิบดี
133 นาย เกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ กรมการศาสนา รองอธิบดีกรมการศาสนา
134 นายแพทย์ บัญชา ค้าของ กรมอนามัย รองอธิบดี
135 นาย สุทธิพงศ์ รอตโกมิล สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
136 พ.อ. พัลลภ รัตนอุดม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รอง ผอ กพร กอ รมน
137 นาย พีระ อัครวัตร กรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมบังคับคดี
138 นาย วีรชาติ เขื่อนรัตน์ กรมปศุสัตว์ รองอธิบดี
139 นาย พงศ์บุณย์ ปองทอง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวง

รายชื่อผู้เข้าร่วม (ผอ./หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบราชการ)
 

 
 
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 นางสาว เฉลิมศรี ตุ่มมะ กรมหม่อนไหม ผอ.กพร.
2 นาง อังคณา วงษ์ประเสริฐ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3 นาย สุวภาคย์ อิ่มสมุทร กรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 นาย ปราโมท ห่านวิไล กรมป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5 นาย ณัฐพล วุฒิจันทร์ กรมชลประทาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน
6 นาย ธรา เทียนประทีป กรมบังคับคดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
7 นาง มาลี สุมโนทยาน กรมศุลกากร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
8 นางสาว ประเทือง พฤกษาพิทักษ์กุล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9 นาย ศรีไพร บุญยะเดช สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10 นาง อัญชลี ตันติกุล กรมประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11 นาง สุนิสา มุกดาสนิท กรมเจ้าท่า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12 นางสาว อารี พลดี สํานักงานราชบัณฑิตยสภา นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ
13 นาง วิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์ กรมศิลปากร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
14 นาง วิรัชนี แข็งแรง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ รักษาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชช ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒน
15 นาง ศศิกาญจน์ จันทรทิม สำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
16 นางสาว มาลินี ภักดีอุทธรณ์ กรมธุรกิจพลังงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17 นางสาว ธนพร แตงขาว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
18 นาย นพปฎล มกุลกาญจน์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
19 นาย ศุภโชค สมบูรณ์กุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
20 นางสาว กันตรัตน์ ภู่ศิริ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
21 นาย เจษฎา แสงชูโต กรมการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
22 นาย ศรีไพร บุญยะเดช สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23 นางสาว จุฑามาศ อินทราวุธ กรมโยธาธิการและผังเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
24 นางสาว พนิดา ไชยสวนดอก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
25 นางสาว จุฑารัตน์ เงาแก้ว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นักวิเคราะห์
26 นาง ชุติมา หงษ์ทอง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
27 นางสาว ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร กรมการข้าว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
28 นาง อัญชลี ตันติกุล กรมประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
29 นางสาว ชรินทิพย์ กองศิลป์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
30 นาย ไทสยาม ตามวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิเคราะห์
31 นางสาว สาวิตรี ไมตรีจิตต์ กรมวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
32 นาง เกตุวรี เลี้ยงมั่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผุ้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
33 นางสาว วิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ กรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
34 นาย ธงชัย. มูลพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
35 นางสาว นพวรรณ ศิริปัญญาพรกุล กรมบัญชีกลาง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
36 นาง อรอนงค์ ไกยูรวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
37 นาย ศิรนาถ สรศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
38 นาย วศิน สุขวาจา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
39 นาง ฤทัยรัตน์ ราชมณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
40 นาง พัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
41 อื่นๆ ไม่มีผู้แทน ไม่มีผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไม่มี
42 นางสาว ดารณี เกิดประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
43 นาง เพลินพิศ โพธิสัตย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
44 นาง ชญาน์นันทน์ แก่นจันทร์ธนกุล กรมทางหลวง นักวิิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
45 นาย บัญชา มณีคำ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
46 นาง เปรมยุดา ตันติกนกพร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หัวหน้ากลุ่มพฒนาระบบบริหาร
47 นางสาว มาสสุภา เดชประภาพร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
48 นาง ศิริเพ็ญ กุศลานนท์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
49 นางสาว นันทภัค บูรณ์พยุง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
50 นางสาว อัมพิกา อภิชัยบุคคล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
51 นาย ภวิศร์พล หริสพรรณ์ กรมท่าอากาศยาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
52 นาย กิติพล เวชกุล กรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
53 นางสาว วีราภรณ์ แซ่ลิ้ม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
54 นาง นัยน์นิล เรืองพนิช สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หน.กพร.
55 นาย วิชัย จิรนันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้จัดการ
56 นางสาว นันทภัค บูรณ์พยุง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
57 นาง ประภาภรณ์ ทรงประดิษฐ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
58 นางสาว ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
59 นางสาว อภิญญา สัตยากุล กรมสุขภาพจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
60 นางสาว วิยะดา โตอดิเทพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
61 นางสาว อุดมพันธุ์ จันทนะ กรมที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบบริหาร
62 นาย วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาการแทน ผอ. กพร.
63 นาย วัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
64 นางสาว ปริยาภรณ์ ด่อนสิงหะ กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
65 นาย จักรพงษ์ กิจเปรมถาวร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
66 พันจ่าเอก สันติ เลิศไกร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
67 นาง พรเพ็ญ กิตติธรางกูร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
68 นางสาว วันวิสาข์ เนาวรังษี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
69 นาย ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
70 นาย ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
71 นาง รัชนี ชุนเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
72 นางสาว วิลาวัณย์ ปั้นตระกูล กรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
73 นาง นุชนาด จันทร กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
74 นางสาว สร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ กรมการปกครอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
75 นาย คาวุฒิ ฝาสันเทียะ กรมควบคุมโรค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ
76 นางสาว กัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
77 นางสาว ปุณณิญาณ์ งามปลั่ง กรมสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
78 นาย สุทธิชาติ อำมาตย์หิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
79 นาย ดิฐพล สนิทอินทร์ กรมทางหลวงชนบท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
80 นาย ศักดิ์ดา สารจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
81 นาง นงนุช ทิพย์เกษร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
82 นางสาว วนัญญา วรรณจำรัส สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
83 นาย มิตรภาพ อภิวงค์งาม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
84 นางสาว ฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ กรมทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
85 นาง ทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ กรมการข้าว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
86 นางสาว จรัสศรี ผดุงผล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
87 นาง ธนันดา ทีปวัชระ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
88 นางสาว บงกช วรรณโชติ กรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
89 นาง ภาวินี รวยรื่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
90 นาง ยศพร ตวงหิรัญอนันต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
91 นางสาว มณีรินทร์ อ่อนโชติ กรมกิจการผู้สูงอายุ นักพัฒนาสังคม
92 นาง วนิดา รุ่มโรย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบราชการ
93 นางสาว บุษยา ใจสว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
94 นาง วนิดา รุ่มโรย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
95 นางสาว สุรวรรณ บุญญาศิริรัตน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
96 นาย มงคล จันทะจร กรมราชทัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมราชทัณฑ์
97 นาย ประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
98 นาง ดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร
99 นางสาว อรทัย เพียรภูเขา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
100 นางสาว อารี พลดี สํานักงานราชบัณฑิตยสภา เลขานุการกรม
101 นาย ภิญโญ พัวศรีพันธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
102 นาย สมโภชน์ มณีรัตน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
103 นาย ณัทชัย ใจเย็น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
104 นาง ฐิติรัตน์ ฐิติรัตน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
105 นาย ประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการพิเศษ
106 นางสาว ศุภกาญณ์ หาญบาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
107 นาง ศรีวิภา เลี้ยงพันธ์ุสกุล กรมอนามัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒระบบบริหาร
108 นาง อัญชลี ตันติกุล กรมประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
109 ว่าที่ ร.ท. รัฐ โรจน์กิตติชัย กรมการค้าต่างประเทศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
110 นาง อารีย์ บุญไพศาลดิลก กรมควบคุมมลพิษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
111 นางสาว ดาวทิพย์ วานิชานนท์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
112 นาง สรัลนุช โพธิ์ชัยโย กรมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
113 นาย นัฐพล วัฒนสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
114 นาง วงเดือน จินดาวัฒนะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
115 นาง ฐิติรัตน์ รุ่งหิรัญศักดิ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
116 นาง กฤษณา ภาณุเวช กรมการขนส่งทางบก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
117 นาง พัชรี จงรักษ์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
118 - - - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -
119 นาง อนงค์ เขื่อนแก้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
120 นางสาว พัชรารัตน์ เก่งกว่าสิงห์ สำนักงานประกันสังคม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
121 นางสาว กาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร
122 นาง ณิรมล เกิดแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
123 นาง สิริมณี ชุมเรียง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
124 นาง ปาริชาต วิจารณ์วรลักษณ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นักการข่าว ชพ.
125 นาย พฤษภ ศรีบุรี กรมทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
126 นาย วิรัช จันทรโรทัย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
127 นางสาว จิตรประไพ ผันผล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
128 นาง นงนุช ทิพย์เกษร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
129 นางสาว อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
130 นางสาว ณัฐญา ศรีพานิช กรมคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
131 นาย ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
132 นางสาว เอมอร ตรีพิชพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
133 นาย พจนาถ ปัญญาศิลป์ กรมการศาสนา นิติกรชำนาญการพิเศษ
134 นาง ศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล กรมอนามัย ผู้อำนวยการ
135 นางสาว - - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ -
136 พ.อ. ณัฐพร พูนขำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายทหารเทคนิคและนโยบาย กพร กอ รมน
137 นาย ณัฐวุฒิ แป้นน้อย กรมบังคับคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
138 นาย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล กรมปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
139 นาง สิริมณี ชุมเรียง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผอ.กพร.Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th