การประชุมสัมมนา Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ
 


การประชุมสัมมนา Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ

--------------------------------------------------------------------------------------
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (CCO)
 

 
 
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 นาย จเรศักดิ์ นันตวงษ์ กรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้
2 นาย ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 นางสาว ทัศนีย์ เมืองแก้ว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4 นาย บุญชู ประสพกิจถาวร สำนักงบประมาณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
5 นาย ธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
6 นาย วิโรจน์ จงกลวานิชสุข กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
7 นางสาว ธารีพร ตติยบุญสูง กรมการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
8 นาย เกษม โคเลิศ กรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9 นาย นพดล เปลินเสวี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10 นางสาว มาลินี สุทธิรัตน์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
11 นาย สุวัฒน์ เจียระคงมั่น กรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว
12 นาง อุมาพร พิมลบุตร กรมประมง รองอธิบดี
13 นาง อรนุช หล่อเพ็ญศรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
14 ดร. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ
15 นางสาว ภัทราภรณ์ โสเจยยะ กรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีด้านบริหาร
16 นางสาว บังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17 นาง อธิชา สงวนรุ่งวงศ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
18 นาง อรวรรณ ดนัยบุตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
19 นาง ภารวี แก้วพันนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
20 นางสาว ปาริฉัตร คลิ้งทอง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกรชำนาญการ
21 นางสาว เอมอร เสียงใหญ่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
22 นาย ชะนู อมรโชติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
23 นาย วันชัย พนมชัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24 นางสาว ภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
25 นาย จรุณ มีสมบูรณ์ กรมท่าอากาศยาน รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
26 นาย สมหวัง พ่วงบางโพ กรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
27 นางสาว วีราภรณ์ แซ่ลิ้ม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
28 นาย ยงยุทธ จันทรโรทัย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน
29 นาย วิชัย จิรนันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูัจัดการ
30 นางสาว ภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
31 นาย ยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รองอธิบดี
32 นางสาว อลิสา อุดมวีรเกษม กรมสุขภาพจิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
33 นางสาว จันทนา สุทธิเรืองวงศ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
34 นาง ศรีวรรณ ประเสริฐทอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
35 นางสาว อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
36 นาย สุชาติ พรชัยวิเศษกุล กรมการจัดหางาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
37 นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร กรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง
38 นางสาว วิภา เจริญศิริสุนทร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
39 นาย อัคเดช วินัยพานิช กรมสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
40 นางสาว ปราณี ศรีประเสริฐ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
41 นาย ประศักดิ์ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
42 นาย ฉัตร์ชัย ยอดอุดม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
43 นาง อุบลทิพย์ จางวิบูลย์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
44 นาง ประไพศรี ทองวีระประเสริฐ กรมสรรพากร รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
45 นางสาว มณีรินทร์ อ่อนโชติ กรมกิจการผู้สูงอายุ นักพัฒนาสังคม
46 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักด์สกุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
47 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
48 นางสาว อารี พลดี สํานักงานราชบัณฑิตยสภา เลขานุการกรม
49 นาย เฉลิมชัย ปาปะทา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
50 นาย สุรินทร์ แก้วมณี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
51 นาย สุรจิตต์ อินทรชิต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
52 นาง นวลจันทร์ โพธิ์ช่วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร
53 นาง ศรีวิภา เลี้ยงพันธ์ุสกุล กรมอนามัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒระบบบริหาร
54 นางสาว ชนานัญ บัวเขียว สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
55 นาย กิติพล เวชกุล กรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
56 นาง วงเดือน จินดาวัฒนะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
57 นาง ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
58 นาย กมล บูรณพงศ์ กรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
59 นางสาว สมจิตต์ เอี่ยมวรชัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เลขานุการกรม
60 นาย สมฤกษ์ จึงสมาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
61 นาง รัศมี สุจโต สำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
62 นาย วิวัฒน์ ตังหงส์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน
63 นาย ประศักดิ์ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
64 นาย วิรัช จันทรโรทัย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
65 นาย วุฒิพงศ์ เนียมหอม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
66 นาย สุรชัย อจลบุญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองอธิบดี
67 นาย พยนต์ สินธุนาวา กรมคุมประพฤติ รองอธิบดี
68 นางสาว พัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์
69 นางสาว ชนิดนารถ เจริญเนือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองอธิบดี
70 นาย สุทธิพงศ์ รอตโกมิล สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
71 พ.อ. พัลลภ รัตนอุดม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รอง ผอ กพร กอ รมน
72 นาย พีระ อัครวัตร กรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมบังคับคดี
73 นาย วีรชาติ เขื่อนรัตน์ กรมปศุสัตว์ รองอธิบดี
74 นาย พงศ์บุณย์ ปองทอง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวง
75

รายชื่อผู้เข้าร่วม (ผอ./หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบราชการ)
 

 
 
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง
1 นาย ปราโมท ห่านวิไล กรมป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2 นางสาว ประเทือง พฤกษาพิทักษ์กุล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3 นาย ศรีไพร บุญยะเดช สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 นาง ศศิกาญจน์ จันทรทิม สำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5 นาย ศุภโชค สมบูรณ์กุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
6 นางสาว กันตรัตน์ ภู่ศิริ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7 นาย เจษฎา แสงชูโต กรมการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8 นางสาว จุฑามาศ อินทราวุธ กรมโยธาธิการและผังเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
9 นางสาว พนิดา ไชยสวนดอก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
10 นาง ชุติมา หงษ์ทอง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
11 นางสาว ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร กรมการข้าว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12 นาง อัญชลี ตันติกุล กรมประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
13 นางสาว ชรินทิพย์ กองศิลป์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
14 นาย ไทสยาม ตามวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิเคราะห์
15 นางสาว วิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ กรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
16 นาย ศิรนาถ สรศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
17 นาย วศิน สุขวาจา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
18 นาง ฤทัยรัตน์ ราชมณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
19 นาง พัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
20 อื่นๆ ไม่มีผู้แทน ไม่มีผู้แทน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไม่มี
21 นาง เปรมยุดา ตันติกนกพร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หัวหน้ากลุ่มพฒนาระบบบริหาร
22 นางสาว มาสสุภา เดชประภาพร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
23 นาง ศิริเพ็ญ กุศลานนท์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
24 นางสาว นันทภัค บูรณ์พยุง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
25 นาย ภวิศร์พล หริสพรรณ์ กรมท่าอากาศยาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
26 นาย กิติพล เวชกุล กรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
27 นางสาว วีราภรณ์ แซ่ลิ้ม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
28 นาง นัยน์นิล เรืองพนิช สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หน.กพร.
29 นาย วิชัย จิรนันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้จัดการ
30 นางสาว นันทภัค บูรณ์พยุง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
31 นาง ประภาภรณ์ ทรงประดิษฐ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
32 นางสาว อภิญญา สัตยากุล กรมสุขภาพจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
33 นาง พรเพ็ญ กิตติธรางกูร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
34 นางสาว วันวิสาข์ เนาวรังษี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
35 นาย ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
36 นางสาว วิลาวัณย์ ปั้นตระกูล กรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
37 นางสาว สร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ กรมการปกครอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
38 นางสาว กัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
39 นางสาว ปุณณิญาณ์ งามปลั่ง กรมสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
40 นาย สุทธิชาติ อำมาตย์หิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
41 นาย ดิฐพล สนิทอินทร์ กรมทางหลวงชนบท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
42 นาย ศักดิ์ดา สารจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
43 นางสาว วนัญญา วรรณจำรัส สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
44 นางสาว บงกช วรรณโชติ กรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
45 นางสาว มณีรินทร์ อ่อนโชติ กรมกิจการผู้สูงอายุ นักพัฒนาสังคม
46 นางสาว สุรวรรณ บุญญาศิริรัตน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
47 นาย ประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
48 นางสาว อารี พลดี สํานักงานราชบัณฑิตยสภา เลขานุการกรม
49 นาย สมโภชน์ มณีรัตน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
50 นาย ณัทชัย ใจเย็น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
51 นาย ประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการพิเศษ
52 นางสาว ศุภกาญณ์ หาญบาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
53 นาง ศรีวิภา เลี้ยงพันธ์ุสกุล กรมอนามัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒระบบบริหาร
54 นางสาว ดาวทิพย์ วานิชานนท์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
55 นาง สรัลนุช โพธิ์ชัยโย กรมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
56 นาง วงเดือน จินดาวัฒนะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
57 นาง ฐิติรัตน์ รุ่งหิรัญศักดิ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
58 นาง กฤษณา ภาณุเวช กรมการขนส่งทางบก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
59 - - - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -
60 นาง อนงค์ เขื่อนแก้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
61 นางสาว พัชรารัตน์ เก่งกว่าสิงห์ สำนักงานประกันสังคม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
62 นางสาว กาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร
63 นาย พฤษภ ศรีบุรี กรมทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
64 นาย วิรัช จันทรโรทัย กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
65 นางสาว จิตรประไพ ผันผล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
66 นางสาว อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
67 นางสาว ณัฐญา ศรีพานิช กรมคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
68 นาย ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
69 นางสาว เอมอร ตรีพิชพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
70 นางสาว - - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ -
71 พ.อ. ณัฐพร พูนขำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายทหารเทคนิคและนโยบาย กพร กอ รมน
72 นาย ณัฐวุฒิ แป้นน้อย กรมบังคับคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
73 นาย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล กรมปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
74 นาง สิริมณี ชุมเรียง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผอ.กพร.
75Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th