แบบตอบรับเข้าร่วม
การประชุมสัมมนา Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ
ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

--------------------------------------------------------------------------------------
 
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม   (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องค่ะ)
 
หน่วยงาน
 
กรม
 
คำนำชื่อ  
ชื่อ
 
นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
โทรศัพท์
 
ยินดีเข้าร่วมประชุม
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

* หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น
Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th