พระราชกฤษฏีกา

แชร์หน้านี้

กฏหมายและระเบียบ :: พระราชกฤษฎีกา

ROYAL DECREE ON PRINCIPLE AND PROCEDURE FOR GOOD PUBLIC GOVERNANCE (No. 2), B.E. 2562 (2019)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ฉบับ 2)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษระหว่างประเทศ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ฉบับที่2)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (ฉบับที่2)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันแสงซินโครตรอน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้