สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เอกสารและสื่อ 2560

แชร์หน้านี้

25612560 |  2559 |  2558 |  2557 |  2556 |  2555 |  25532552 

สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2560
 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจาปี พ.ศ. 2560 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการหรือจังหวัด เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 การจองเวลาในคลินิกให้คำปรึกษาการชี้แจงหลักเกณฑ์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร.

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2560  [DOWNLOAD] 
  • ส่วนราชการ