สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เอกสารและสื่อ 2553

แชร์หน้านี้

25612560 |  2559 |  2558 |  2557 |  2556 |  2555 |  25532552 

 • ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best Practices)
    
 • แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร.
    
 • เชิญชวนเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2553
   
 • แบบฟอร์มใบสมัคร การเสนอผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดเพื่อรับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2553 
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553

 • การชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553
 • สรุปการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับจังหวัดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553