สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เอกสารและสื่อ 2556

แชร์หน้านี้

25612560 |  2559 |  2558 |  2557 |  2556 |  2555 |  25532552 

ส่วนราชการ

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ
  • ใบสมัครส่วนราชการ 

จังหวัด