สำนักงาน ก.พ.ร. รับ 2 รางวัล จากงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “Digital Government Awards 2023”

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “Digital Government Awards 2023” ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย โดยพิจารณามอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง

         โดยมีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล

         รางวัลประเภทโล่ แบ่งเป็น

          1. รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 2 รางวัล
          2. รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด จำนวน 5 รางวัล
          3. รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน
          4. รางวัลสำหรับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) จำนวน 1 รางวัล

         รางวัลประเภทประกาศนียบัตร แบ่งเป็น

          1. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จำนวน 59 รางวัล
          2. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จำนวน 63 รางวัล
          3. รางวัลพัฒนาการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
          4. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล

         ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้เข้ารับรางวัลประเภทประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

          1. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
          2. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)