Joint KPIs ดันเป้ารายได้ท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

แชร์หน้านี้


         ความร่วมมือของทุกภาคส่วนช่วยผลักดันรายได้ภาคการท่องเที่ยวให้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทำงานแบบบูรณาการร่วมกันให้การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว อย่างกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประเด็นรายได้จากการท่องเที่ยว

         การบูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มแข็งและเป็นระบบของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตและฟื้นตัวกลับมาได้เหมือนช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 เมื่อปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

         โดยมี 76 จังหวัด และ 44 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อน ประกอบด้วย

         (1) หน่วยงานหลัก จำนวน 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

         (2) หน่วยงานสนับสนุน จำนวน 38 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมการศาสนา กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมทางหลวง กรมท่าอากาศยาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมศุลกากร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หอภาพยนตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล