นำร่อง SANDBOX ถ่ายโอนงานภาครัฐ

แชร์หน้านี้


         รัฐร่วมเอกชนเพื่อปรับบทบาทภาครัฐให้สอดคล้องและทันต่อความต้องการของประชาชน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำร่องโอนภารกิจภาครัฐ 6 งานบริการให้ภาคเอกชนดำเนินการ ได้แก่ 1) งานตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 2) งานรับรองมาตรฐานสินค้า 3) งานรับรองหลักสูตรและสถานศึกษา (นวด/สปา) 4) งานขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการและขอรับรองรายการสินค้าที่ผลิตในประเทศ 5) งานตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ และ 6) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ

         นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 งานบริการที่มีความท้าทายต่อกระบวนการโอนภารกิจให้ภาคเอกชนดำเนินการ ได้แก่ 1) งานขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม และ 3) งานกิจการสถานศึกษา สถานฝึกอบรม หรือสถานที่แนะนำทางจิต

         บทเรียนและความสำเร็จจากการนำร่องโอนภารกิจภาครัฐให้เอกชนดำเนินการ จะนำไปขยายผลในงานของส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการให้บริการงานของรัฐนี้ดำเนินการโดยเอกชน แล้วทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญภาครัฐลดบทบาทในฐานะผู้ให้บริการ มีขนาดที่เหมาะสม ทำภารกิจเท่าที่จำเป็น และลดงบประมาณภาครัฐ