Joint KPIs เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย

แชร์หน้านี้


         ความสำเร็จผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจฐานรากที่นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

         ตั้งแต่การพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ การพัฒนาสินค้าและบริการ การส่งเสริมแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ซึ่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้ผู้ประกอบการทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

         การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกัน (Joint KPIs) ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือของ 76 จังหวัด และ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

         นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานหลักอีก 43 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมศุลกากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์