คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 นำโดยท่านเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ผู้แทนสำนักงานงบประมาณเขตที่ 9 และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือและรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั้งในมิติการกำหนดนโยบาย การวางแผน การทำงาน และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ น้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         ซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) นี้ ไม่เพียงแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดที่จะแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซาก ของจังหวัดนครราชสีมา แต่ยังเป็นสถานที่ที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางของกรมการท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้น หากการบริหารจัดการน้ำของอ่างลำเชียงไกร (ตอนล่างนี้) เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพแล้ว จะสามารถบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยบัติดังกล่าว อันเป็นการประหยัดงบประมาณในการเยียวยาประชาชนจากการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฯ ของภาครัฐมากกว่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ในระดับชุมชนในอนาคตอีกด้วย

         ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังความเห็นและตอบประเด็นคำถามจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งรับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป