คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 เดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อหารือการตรวจติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 นำโดยท่านเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อหารือการตรวจติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อปท. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีประเด็นหารือสำคัญ สรุปได้ดังนี้

         1) รับทราบสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

         2) แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการทำงานของคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยด้านน้ำ การเผชิญสถานการณ์ภัย การบรรเทาและฟื้นฟู และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำ

         3) การเชื่อมโยงข้อมูลด้านน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำและการพยากรณ์เตือน มีความพร้อม ความถูกต้อง และความครบถ้วน เพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำในระดับพื้นที่

         4) รับทราบแนวทางการนำนโยบายการบริหารจัดกรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จากส่วนกลางสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่พบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

         5) การเตรียมความพร้อมในเรื่องบุคลากรและ งบประมาณ สำหรับภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำขนาดเล็ก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณเขตที่ 9 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของจังหวัดในอนาคต