นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผอ. กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผอ. กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

         โดยมีวัตถุประสงค์ในการกํากับ ติดตาม? และเร่งรัดการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ จํานวน 5 โครงการ 8 กิจกรรม และ 1 รายการ ซึ่งเป็นโครงการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยโครงการส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนมากกว่าร้อยละ 50 ถึงแม้ว่างานโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างมีความล่าช้าในช่วงต้น และได้มีการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ฝากประเด็นตาม พรฏ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ในการส่งมอบสินทรัพย์ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ และการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ต่อไป

         พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และกองนวัตกรรมบริการภาครัฐ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน และอำเภอท่ามะกา รวมถึงติดตามการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด