การใช้งานแพลตฟอร์ม "บอกเรา ถึงรัฐ” ระดมความคิดเห็น ในประเด็น “ต้องการให้การท่องเที่ยวในชุมชนตำบลหัวเวียงเป็นแบบไหน” ณ เทศบาลตำบลหัวเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลหัวเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการใช้งานแพลตฟอร์ม "บอกเรา ถึงรัฐ" ระดมความคิดเห็น ในประเด็น “ต้องการให้การท่องเที่ยวในชุมชนตำบลหัวเวียงเป็นแบบไหน” ประกอบด้วย ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง (นายธเนศ สนธิ) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน 70 คน สรุปได้ดังนี้

         1. แพลตฟอร์ม "บอกเรา ถึงรัฐ” เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-participation) เพื่อให้คนในชุมชนและนอกชุมชนสามารถส่งข้อเสนอ แนวคิด ไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อรับทราบความต้องการสูงสุดของคนในชุมชน และนำไปจัดทำโครงการที่ประชาชนต้องการพัฒนามากที่สุดในพื้นที่ต่อไป

         2. ผลจากการร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็น “ต้องการให้การท่องเที่ยวในชุมชนตำบลหัวเวียงเป็นแบบไหน มาร่วมออกแบบกัน” พบว่า มีแนวคิดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเพื่อนำไปต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 44 ข้อเสนอ เช่น ต้องการให้มีการท่องเที่ยวทางเรือ และไหว้พระ7 วัดริมแม่น้ำน้อย ต้องการให้มีศูนย์แสดงอัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องการให้มีการสนับสนุนการร่ายรำเวลามีงานประจำปี ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพที่ถนัดของคนในชุมชนเพื่อไปจัดการท่องเที่ยวทางน้ำและตลาดน้ำหัวเวียง ต้องการให้มีที่พักแบบโฮมสเตย์และอาหารท้องถิ่นไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ต้องการให้มีการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนโดยการให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การสาธิตการทำตระกร้าสาน, การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้, การท่องเที่ยวทางน้ำ เป็นต้น โดยข้อเสนอที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลตำบลหัวเวียงจ.พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวทางเรือและไหว้พระ 7 วัด

         3. การดำเนินการในระยะต่อไป คือ เทศบาลตำบลหัวเวียง จ. พระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการขยายผลเรื่อง แพลตฟอร์ม “บอกเรา ถึงรัฐ” ไปยังประชาชน เยาวชน คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์มไปยังกลุ่มต่าง ๆ ต่อไป และ สำนักงาน ก.พ.ร. มีแผนการลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้งานแพลตฟอร์ม “บอกเรา ถึงรัฐ” ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ต่อไป