เตรียมพร้อมยกระดับเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัล ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาแนวทางและกรอบการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และเป้าหมายการพัฒนาในมิติต่าง ๆ โดยมี ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์การ และนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเป็นคณะทำงานฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

         - แนวทางและกรอบการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยกรอบการปรับปรุงเกณฑ์ประกอบด้วย ความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัล ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2566 – 2570 หลักการสำคัญของเกณฑ์ Baldrige Excellence Framework (2023-2024) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
         - คงระดับการพัฒนา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (Basic) ระดับก้าวหน้า (Advance) และระดับเกิดผล (Significance) เพิ่มเติมประเด็นสำคัญในเกณฑ์ เช่น การปรับตัวและการตอบสนองให้ทันการเปลี่ยนแปลง การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปรับตัว การทำงานและความผูกพัน นวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลผลิต กระบวนการ ความคล่องตัวและลดความเสี่ยง การสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม การลดผลกระทบเชิงลบและการสร้างความยั่งยืน การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในทุกหมวด ทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันทั้งข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

         ทั้งนี้เป้าประสงค์ที่คาดว่าจะเกิดจากการปรับปรุงเกณฑ์ ดังนี้ หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนองค์การสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ สามารถคาดการณ์และมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง และมีทิศทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

         ผลจากการประชุมในวันนี้ จะนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อใช้สำหรับการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป