ประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมีนายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 426 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สรุปผลการประชุม ดังนี้

         (1). คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ได้พิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน และมีมติให้ตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน โดยมอบหมายสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนฯ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย สศช. สำนักงาน ป.ย.ป. กอ.รมน. สป.มท. ปค. สถ. พช. สปสช. สสส. และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อรับฟังความเห็นในการจัดทำโครงร่างคู่มือแนวทางการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนและปฏิทินการทำงาน ฯ

         (2). คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือฯ ของคณะทำงานฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

                2.1) การจัดทำคู่มือฯ ควรยึดหลักการสำคัญคือ การมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการหรือความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเจ้าของและความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย
                2.2) ควรเพิ่มตัวแบบกรณีศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น กรณีศึกษาตัวอย่างของ สศช. สปสช. สช. เพื่อให้การวิเคราะห์และการออกแบบมีความชัดเจน รวมทั้งอาจจะมีตัวอย่างการดำเนินงานตามภารกิจหลักยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) เช่น การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หรือการจัดการป่าชุมชน ฯลฯ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำแผนให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ให้ศึกษาถึงกลไกอื่น ๆ ในระดับตำบล และภาพของงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ที่ลงสู่พื้นที่ตำบล เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำคู่มือฯ เพิ่มเติม
                2.3) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน จะต้องเชื่อมโยงไปสู่การบูรณาการของงบประมาณที่จัดสรรลงสู่พื้นที่ระดับตำบล โดยพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ ช่วงการจัดทำคำของบประมาณ (ขาขึ้น) และในช่วงของการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาดำเนินการในพื้นที่ (ขาลง)
               2.4) ที่ประชุมกำหนดลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นร่างคู่มือฯ ที่ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ และกำหนดวันประชุมหารือเพื่อพิจารณาคู่มือฯ ฉบับปรับปรุง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ต่อไป.