สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรม OpenGov Space

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (วันที่ 5 มี.ค. 66) สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรม OpenGov Space "Open Story ครั้งที่ 2 : ก้าวต่อไปหลังการใช้ข้อมูลเปิดต้านทุจริต" ณ ห้องปัญญาภิรมย์ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และทางไลฟ์สด Facebook page : Opengovthailand

         ร่วมแชร์ประสบการณ์จากภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในหัวข้อ "ก้าวต่อไปหลังการใช้ข้อมูลเปิดต้านทุจริต"

         • คุณทวิชาติ นิลกาญจนา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
         • คุณธนิสรา เรืองเดช CEO & Co-Founder บริษัท Punch Up WORLD จำกัด
         • คุณณัฐภัทร เนียวกุล หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส บริษัท แลนด์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

         สรุปประเด็นได้ดังนี้

         ความหมายของคำว่า "Corruption" หรือ "ทุจริต" คือการที่เบียดเบียน เอาเปรียบคนอื่น หรือการโกง ทำให้ตนเองได้ประโยชน์และผู้อื่นเสียประโยชน์ ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่น การแซงคิว ก็คือการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า ก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบทางสังคมเช่นกัน

         2 ประเภทของทุจริต

            1. ทุจริตที่มีความผิดทางกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐเบียดบังทรัพย์ของทางราชการ หรือการเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
            2. ทุจริตที่ไม่มีความผิดทางกฎหมาย แต่ไม่ถูกต้องหลักศีลธรรม ไม่มีกฏหมายบังคับ เช่น การแซงคิว

         สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย ประเมินได้ดังนี้

         • 60% เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
         • 40% การโกงเงิน การทุจริตหรือการเบียดบังทรัพย์สินของรัฐ

         ประเทศไทยนำ CPI (Corruption Perceptions Index) หรือดัชนีการรับรู้การทุจริต มาวัดระดับการทุจริต และยังมีอีก 180 ประเทศที่นำ CPI มาวัดระดับทุจริตเหมือนกัน ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 36 เต็ม 100 อยู่ในเกณฑ์ที่น้อย แต่มี 120 ประเทศที่ยังต่ำกว่า 50 คะแนนเช่นกัน

         การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เป็นส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานกับภาครัฐ และสามารถตรวจสอบติดตามได้ สามารถทำให้การทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น

         3 ด้านในการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คือการปราบปราม การตรวจสอบทรัพย์สิน และการป้องกัน ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.nacc.go.th

         การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประยุกต์มาจากประเทศเกาหลีใต้ ผ่านระบบประเมินแบบออนไลน์ และมีมติ ครม. บังคับเข้าร่วมการประเมิน ITA โดยวัดความโปร่งใสจากคำถาม 30 ข้อ 30 คะแนน

         การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ควรปรับเปลี่ยนจากไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Xsl. Csv. Docx. ที่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้เลย

         ตัวอย่างช่องทางการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ

         • https://data.go.th
         • https://actai.co
         • https://theyworkforus.elect.in.th/
         “Anti Corruption หยุดการทุจริตด้วยพลังของประชาชน”

         แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับกิจกรรม OpenGov Space : Open Story ครั้งที่ 3 เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ในฐานะผู้นำองค์กร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 66 นี้ ที่นี่เลยจ้า

         กดติดตามเพจ Opengovthailand เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ที่คุณก็สามารถร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาภาครัฐกันนะคะ