ปลดล็อกพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ ด้วยการให้และรับ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่ทันสมัย - Unlock the Power of Open Data with Give and Take

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร ThaiBev Quarter เพื่อนำเสนอประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและประชาชน

         ภายในงานมีการเสวนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สรุปได้ ดังนี้

         แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร

         - กทม. มีนโยบาย Open Bangkok เปิดเมืองกรุงเทพฯ ให้เข้าถึงง่าย ผ่าน 5 Open (Open Data, Open Contracting, Open Policy, Open Innovation, Open Service) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์
         - เว็บไซต์ data.bangkok.go.th เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลเปิดของ กทม. เช่น งบประมาณและการใช้จ่าย สาธารณสุข การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม เป็นต้น
         - เว็บไซต์ tree.bangkok.go.th เป็นเว็บที่แสดงแผนที่และจำนวนต้นไม้ในการสร้างพื้นที่สีเขียวและเป็นกำแพงกรองฝุ่นทั่ว กทม. ตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น
         - ขอเชิญชวนชาว กทม. นำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ และให้ฟีดแบค เพื่อนำไปพัฒนาให้ตอบโจทย์ชาว กทม. มากขึ้น

         คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ CEO บริษัท HAND Social Enterprise

         - บริษัทสร้างแพลตฟอร์ม ACT AI ซึ่งเป็นเครื่องมือสู้โกงให้ภาคประชาชนมาร่วมตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
         - ACT AI มีข้อมูลหลากหลายให้ประชาชนใช้ตรวจสอบได้ เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินกู้โควิด เงินบริจาคพรรคการเมือง เป็นต้น
         - ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมสอดส่องการทำงานภาครัฐผ่าน actai.co และขอขอบคุณ สพร. ที่ได้พัฒนา govspending.data.go.th ซึ่งทาง ACT ได้นำข้อมูลมาเชื่อมต่อและสามารถนำไปวิเคราะห์หาโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริตได้

         คุณอภิสิทธิ์ สุขสาคร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก.ล.ต.

         - ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ secopendata.sec.or.th และบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. มีชุดข้อมูลที่เปิดเผย ได้แก่ กองทุนรวม ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน และภาพรวมผู้ลงทุน
         - ปัจจุบันได้นำ Open Data มาพัฒนาบริการสาธารณะผ่าน Application ได้แก่ 1) SEC Check First บริการตรวจสอบผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาต 2) SEC Bond Check บริการข้อมูลตราสารหนี้ และ 3) SEC Fund Check บริการเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนรวม
         - ข้อมูลเปิดทั้งของ ก.ล.ต. และภาครัฐล้วนมีประโยชน์ อยากให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และทาง ก.ล.ต. จะเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้ใช้งานข้อมูลได้ง่ายขึ้น

         คุณปฏิภาณ อินหว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

         - กระทรวงการท่องเที่ยวนำข้อมูลมาใช้ใน 3 ด้าน คือ งานบริการ งานบริหาร และงานตรวจสอบ
         - งานบริการได้จัดทำและเปิดเผยชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ส่วนงานบริหาร จะเป็นชุดข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว การกระจายตัว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จากหลายภาคส่วน
         - กระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมผลักดัน open data ในทุกมิติ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาให้ความรู้ ความร่วมมือ และสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน

         คุณธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบัน GBDi

         - GBDi ได้ร่วมงานกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งมอบบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการจัดทำในรูปแบบ Dashboard
         - ตัวอย่างงานที่เข้าไปร่วมและจัดทำ ได้แก่ Travel Link การพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ การพยากรณ์และติดตามน้ำท่วมขังใน กทม.
         - อยากให้ภาคธุรกิจเปิดใจและปรับ mindset ว่า ข้อมูลภาครัฐไม่ได้แย่อย่างที่คิด อยากให้ลองนำไปใช้

         คุณสีหนาท ล่ำซำ CEO บริษัท Robinhood

         - บริษัทให้บริการ Food Delivery และกำลังจะขยายไปยังธุรกิจรับ-ส่งผู้โดยสารในอนาคตอันใกล้
         - ปัจจุบันบริษัทเก็บข้อมูลจากการให้บริการลูกค้าและไรเดอร์โดยยังไม่พึ่งพาการใช้ข้อมูลจากภาครัฐ ซึ่งบริษัทเห็นแล้วว่าต่อไปต้องร่วมมือกับภาครัฐและเเชร์ข้อมูลร่วมกัน จะทำให้เกิดประโยชน์กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลราคา/ปริมาณสินค้าเกษตร ภาครัฐจะสามารถกำหนดราคากลางได้ ร้านอาหารก็สามารถลดต้นทุนได้ด้วยเช่นกัน หรือการเชื่อมโยงข้อมูลน้ำท่วมขังใน กทม. ก็จะสามารถให้ไรเดอร์เตรียมตัววางแผนก่อนการขนส่งอาหารในบริเวณดังกล่าวได้
         - บริษัท Robinhood พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต

         คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO บริษัท Creden Data

         - บริษัทให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลทั้งข้อมูลทั่วไป งบการเงิน กรรมการหรือผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังให้บริการระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ และระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
         - บริษัทเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ มาจากภาครัฐ นำเสนอในรูปแบบที่ง่าย และเปิดข้อมูลให้ใช้ฟรี ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกระแสสังคม คือ ทุนจีนสีเทา ซึ่งเกิดจากการขุดคุ้ยข้อมูลนิติบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การจับกุมคนร้าย
         - การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้ เกิดสังคมที่โปร่งใส

         ในช่วงท้ายผู้ร่วมเสวนาได้กล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ รัฐยิ่งเปิดเผยข้อมูลมาก จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตที่ง่ายขึ้นและดีขึ้น เป็น Smart Nation Smart Life

         สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/j3K_j6bBD4/