การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน

แชร์หน้านี้

         เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน ณ ห้องประชุม 501-502 เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ร่วมกับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ป.ย.ป. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

         การบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนจะใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 มาเป็นกรอบในการดำเนินการ ภายใต้กลไกการขับเคลื่อน One Plan โดยมีต้นแบบการดำเนินการของจังหวัดตรัง และจังหวัดขอนแก่น ของสภาพัฒน์ฯ มาเป็นข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งการนำแนวทางจัดทำแผนชุมชนเกาะหมาก จังหวัดสงขลา ของ สสส. โมเดลลุงเท่ง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้

         สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้นำผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น มาจัดทำแนวทางและกำหนดโครงร่างคู่มือการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม ฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ต่อไป