การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธาน สรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ????down??

         การพิจารณาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพให้บริการภาครัฐตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชน โดยภาคเอกชนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาบริการภาครัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอแนวทางการดำเนินการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

         1. ส่งเสริมการทบทวนกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น ส่งเสริมการ re-process กระบวนงานให้บริการเพื่อลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตหรือปรับเปลี่ยนไปสู่การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การขยายผลต้นแบบการพัฒนาบริการที่ดีไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
         2. พัฒนาและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้สามารถเป็นช่องทางการให้คำปรึกษาหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรง ผลักดันการเปิดบริการนอกเวลาราชการอย่างทั่วถึง
         3. สื่อสารสร้างความเข้าใจและการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น การสื่อสารการใช้ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ตอบโจทย์ความต้องการและทันเวลา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง โดยแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งขยายผลหน่วยงานของรัฐต้นแบบไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

         นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

         1. รายงานผลการจัดเวทีสัญจร 4 ภาค เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
         2. รายงานผลการทบทวนแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการ ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
         3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐผ่านเว็บไซต์ www.info.go.th และ
         4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแนวทางการประเมิน Business Ready (B-READY) ของธนาคารโลก