การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 Agenda 1 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. - 17.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ โดยมี นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ พร้อมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs จำนวน 32 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 151 ท่าน

         ในการนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน Joint KPIs นี้ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมให้ความคิดเห็นในการร่วมจัดทำตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ Value Chain ต่าง ๆ ของ Joint KPIs ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันผลักดันประเด็นเรื่องการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ ให้สามารถบรรรลุเป้าหมายของประเทศร่วมกันได้

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยืนยันหน่วยงานงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเผื่อผลักดันเป้าหมายการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

         1. เห็นชอบหน่วยงานสนับสนุนของแต่ละ Value Chain ของ Agenda 1 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ Value Chain ที่

             190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
             190102 ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น
             190301 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

         2. เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน Joint KPIs Agenda 1 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ในการผลักดัน Value Chain ต่าง ๆ โดยขอให้หน่วยงานรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. อีกครั้ง เพื่อรวบรวมเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีต่อไป