การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 Agenda 3 รายได้จากการท่องเที่ยว

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในประเด็นที่ 3 รายได้จากการท่องเที่ยว โดยมี นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ พร้อมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs จำนวน 151 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 206 ท่าน

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยืนยันหน่วยงานงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเผื่อผลักดันเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

        1. เห็นชอบหน่วยงานสนับสนุนของแต่ละ Value Chain ของ Agenda 3 รายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ Value Chain ที่

            050101: รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
            050102: เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
            050103: สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
            050201: รายได้จากท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น
            050301: รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
            050401: รายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำเพิ่มขึ้น
            050602: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

         2. เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน Joint KPIs Agenda 3 รายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ในการผลักดัน Value Chain ต่าง ๆ โดยขอให้หน่วยงานรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. อีกครั้ง เพื่อรวบรวมเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีต่อไป