การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 Agenda 5 การลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในประเด็นที่ 5 การลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 โดยมี นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุม และมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมให้ความเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ พร้อมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs จำนวน 28 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 118 ท่าน

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยืนยันหน่วยงานงานสนับสนุนในการขับเคลื่อน Joint KPIs พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเผื่อผลักดันเป้าหมายการลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

         1. เห็นชอบหน่วยงานสนับสนุนของแต่ละ Value Chain ของ Agenda 5 การลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ Value Chain ที่ 180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศไทย

         2. เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน Joint KPIs Agenda 5 การลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ในการผลักดัน Value Chain ต่าง ๆ โดยขอให้หน่วยงานรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด และส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. อีกครั้ง เพื่อรวบรวมเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรีต่อไป