เวทีสัญจร 4 ภาค ขับเคลื่อนการยกระดับการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นจากจังหวัดสงขลา พัทลุง และปัตตานี ณ โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

         ในช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นใน 3 เรื่อง คือ

         1. แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐในระยะต่อไป โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

         2. ระบบข้อมูลการติดต่อราชการ www.info.go.th ที่หน่วยงานต้องดำเนินการ โดย ดร.ธีรวัฒน์ โรจนไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

         3. สาระสำคัญและการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดย นายปรัชญา เจียสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน ก.พ.ร.

         สำหรับช่วงบ่าย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดย ดร.ธีรวัฒน์ฯ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

         ในช่วงท้ายของการประชุมสัมมนาได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินสถานะการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง พบว่า หน่วยงานในภูมิภาคส่วนใหญ่มีความพร้อมและมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับและมีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ในเรื่องการให้บริการในรูปแบบ e-Service และการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

         นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในพื้นที่ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยมีภาคเอกชนร่วมให้ความเห็น 7 หน่วยงาน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคม SME จังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา และสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐในหลายประเด็น เช่น

          - การกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้าออนไลน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันมิจฉาชีพ
          - กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รองรับการพิจารณาใบอนุญาตที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแสดงใบขับขี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเจ้าหน้าที่
          - ควรพิจารณายกเลิกการยื่นแบบ ตม.6 สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางบก ทางเรือ และทางรถไฟ เช่นเดียวกับการเดินทางผ่านท่าอากาศยานที่ได้ยกเลิกแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยว
          - ควรเร่งผลักดันการพิจารณาอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ Fully Digital เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระแก่ผู้ประกอบการ และสร้างความโปร่งใส
          - ควรส่งเสริมการให้บริการแบบ One stop Service
          - การจัดให้มีที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการขอจัดตั้งธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
          - การทำธุรกิจออนไลน์ ควรมีระบบยืนยันตัวตนที่ชัดเจน หรือจัดทำ Credit Scoring ของผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
          - ภาครัฐควรจัดให้มี Data Center ทั้งในด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ท่านที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 ม.ค. 66