ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง

แชร์หน้านี้

พุทธศักราช 2566

เมษายน 256628 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้โซฟาแบบบุนวม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)
24 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
18 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิขสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Mentimeter Software Basic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดกรสำนักงาน (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าบริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)
5 เมษายน 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน โครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) โดยวิธีคัดเลือก

มีนาคม 256629 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์และลงเวลาปฏิบัติงาน แบบยืดหยุ่น (Flexible Time) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบลาออนไลน์และลงเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time)
24 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์โดยสารของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
13 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
13 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล
13 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสำนักงานในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักงาน ก.พ.ร.
8 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของ สำนักงาน ก.พ.ร.
2 มีนาคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 5

กุมภาพันธ์ 256624 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 4
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องผู้อำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ webstat https www.opdc.go.th และ webmonitor + content verification https www.opdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบอนุญาตการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Bitdefender GravityZone Business Security 1 Year) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศราคากลาง โครงการการจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 คัน

มกราคม 256631 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสโมสร สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้เหล็กทรงสูงมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอาบน้ำ ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 โครงการการจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. จำนวน 1 คัน
23 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์การมหาชน Web Portal ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ก.พ.ร.
10 มกราคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนโครงการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของ
9 มกราคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
3 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับ การพัฒนาระบบราชการ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง