การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 5/2565

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาและรับทราบวาระต่าง ๆ ดังนี้

         1. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมและยกระดับภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย(Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่

             1.1 การดำเนินการในเรื่องที่ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (OG & MP) ในประเด็นสำคัญ (Agenda) เรื่องเดิม การเปิดพื้นที่สาธารณะให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานภาครัฐ (Open Gov Space) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) การผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGPs การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (OG & MP) การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ

             1.2 การดำเนินการเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง การถอดบทเรียนและขยายผลการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไปยังพื้นที่อื่น ๆ การสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

         2. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนหรือผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดยดำเนินการผลักดัน พ.ร.บ.การมีส่วนร่วม รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน เช่น การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทดลองนำร่องใช้กฎหมายนี้ในหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ เป็นต้น

         3. รับทราบการดำเนินการ 4 เรื่อง ประกอบด้วย

             3.1 รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดลำปาง และจังหวัดสิงห์บุรี
             3.2 รายงานความก้าวหน้า เรื่องการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             3.3 รายงานความก้าวหน้า เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน (School Open data) จังหวัดระยอง
             3.4 รายงานผลการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ 20 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

         NEXT STEP : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการส่งเสริมและยกระดับภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายตามแผนฯ โดยดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้องต่อไป