ปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพภาครัฐ

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางสาวอรพินท์ สพโชคชัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม โดยได้นำผลจากการตรวจประเมิน ผลการรับฟังความคิดเห็น และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัล ประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมัครและพิจารณารางวัลฯ ในปี 2566 ให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

         1) ปรับเงื่อนไขการรับสมัครประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และการให้คะแนนผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับประเทศ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

         2) เพิ่มรางวัลประเภทใหม่ ชื่อ ประสิทธิผลเครือข่าย (Collaborative Governance) ให้เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐ ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น หรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

         3) ปรับตัวชี้วัดประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) และเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) รวมถึงปรับจำนวนคำอธิบายคำถาม จาก 1,000 คำตัวอักษร เป็น ให้สอดคล้องตามความสำคัญของคำถามและสัดส่วนคะแนน

         ทั้งนี้ จะนำผลที่ได้จากการประชุมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อพิจารณา และชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป