ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะทำงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม โดยวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง เป็นแนวทางในการยกระดับไปสู่เป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

         1. ผลการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในปี พ.ศ. 2565 ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยหมวดที่หน่วยงานได้คะแนนสูง ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และจัดการความรู้ และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ สำหรับหมวดที่คะแนนน้อย ได้แก่ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

         2. คณะทำงานได้พิจารณากรอบแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยได้พิจารณาจากผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานแล้ว มีความเห็นว่าควรพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดในหมวด 7 ให้มีความชัดเจนและสามารถสะท้อนความสำเร็จของการเป็นระบบราชการ 4.0 เพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มเติมตัวชี้วัดความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ความผูกพันของบุคลากร การพัฒนาการให้บริการด้วย e-Service เป็นต้น สำหรับหลักเกณฑ์ในหมวด 1 – 6 ควรมีการวิเคราะห์ว่ายังมีประเด็นใดบ้างที่หน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการได้ หรือยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจน ควรจัดทำคำอธิบายเพิ่มเติมหรือยกตัวอย่างการดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน

         ทั้งนี้ ผลจากการประชุมครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำไปทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัด และประเด็นที่ควรมีการจัดทำคำอธิบายเกณฑ์การประเมินและตัวอย่างการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อพิจารณาต่อไป