รางวัลเลิศรัฐสู่การพัฒนาคุณชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

แชร์หน้านี้


         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) กล่าวรายงาน พร้อมนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage และ Youtube Channel ของสำนักงาน ก.พ.ร. มีจำนวนผู้เข้ารับชม จำนวนกว่า 9,000 ครั้ง

         เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) ได้กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สำหรับพิธีการมอบรางวัลเลิศรัฐในปีนี้ มีหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลทั้งสิ้น 1,631 ผลงาน และผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 240 รางวัล ประกอบด้วย

         1. รางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards จำนวน 2 รางวัล
         2. รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐสำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่น โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีความเป็นต้นแบบที่สร้างคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 2 รางวัล
         3. รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ทั้ง 3 ประเภทรางวัลในปีเดียวกัน จำนวน 2 รางวัล
         4. รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด จำนวน 11 รางวัล
         5. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จำนวน 15 รางวัล และระดับดี จำนวน 75 รางวัล
         6. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จำนวน 33 รางวัลและระดับดี จำนวน 50 รางวัล
         7. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด จำนวน 23 รางวัล และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จำนวน 27 รางวัล

         หลังจากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า แม้รางวัลเลิศรัฐจะเป็นเพียงรางวัลเล็ก ๆ แต่ผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลล้วนผ่านการคัดกรองเป็นอย่างดี รางวัลทรงเกียรตินี้ไม่เพียงแต่มอบเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กับหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการยกย่องเชิดชูทีมงานทุกคนที่ได้ร่วมกันผลักดันผลงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ยังได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์จากระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล United Nations Public Service Awards อีกด้วย ท่ามกลางกระแสโลกยุคผันผวน ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่หน่วยงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยต้องปรับวิธีการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนองค์การโดยใช้ข้อมูล (Data Driven Organization) มีการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น (Better Service) ออกแบบการให้บริการเฉพาะบุคคล (Personalized Service) การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและยกระดับการให้บริการ (Public Service Innovation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค (Knowledge Sharing) การพัฒนาไปสู่ภาครัฐระบบเปิด (Open Government) การพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อนำไปสู่บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

         ความพิเศษในปีนี้ คือการมอบรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ (Super เลิศรัฐ) เป็นรางวัลสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นพัฒนาบริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นต้นแบบที่สร้างคุณค่า และมีความยั่งยืน มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องจนเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และกรมสรรพากร ถือเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่นำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤติโควิด-19 เช่น “Application หมอพร้อม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “ทีมเรามีเรา” ทีมปฏิบัติการเพื่อคนพิการในวิกฤตโควิด-19 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “อสม. กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโควิด-19” ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นต้น

         การพัฒนาระบบราชการในระยะต่อไป จึงมุ่งพัฒนาภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีความล้ำหน้าและทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นรัฐบาลเปิดที่เชื่อมต่อการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น อันนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐต่อไป โดยมีจุดมุ่งเน้นในการดำเนินการประกอบด้วย

         1. ยกระดับบริการภาครัฐ ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ มีทางเลือกในการรับบริการที่หลากหลาย ทั่วถึง และครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ในขณะที่ภาครัฐสามารถส่งมอบบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดให้ภาคส่วนอื่นร่วมให้บริการหรือให้บริการแทนภาครัฐ
         2. ลดบทบาทภาครัฐ เปิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ โดยการลดบทบาทภาครัฐส่วนกลางและกระจายอำนาจการบริหารลงไปในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อให้งานบริการภาครัฐเข้าถึงประชาชนและได้รับประโยชน์
         3. เร่งปรับภาครัฐสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้ภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         4. ยกระดับระบบบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อให้ภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับระบบงานให้ยืดหยุ่นคล่องตัว ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบงบประมาณการบริหารจัดการบุคลากร และกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ

         สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด ขอให้ทุกท่าน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นเสาหลักของการพัฒนาประเทศ โดยมีสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ในการร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ความสำเร็จในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและขยายผลการพัฒนาต่อไป สำหรับส่วนราชการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ขอให้พัฒนาต่อไป เพราะสิ่งที่ทุกหน่วยกำลังดำเนินการนั้น ได้สร้างประโยชน์มากมายกับประชาชนและประเทศไทย

สามารถรับชมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage : กพร OPDC ที่ https://web.facebook.com/OPDCThailand
และ Youtube Channel ที่ https://www.youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA