ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลน คืนสมดุลชายฝั่งทะเล ณ พื้นที่ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

แชร์หน้านี้


          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลน คืนสมดุลชายฝั่งทะเล ณ พื้นที่ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ร่วมกันทำความความดีเพื่อสังคมมอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดคลองโคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้โกงกาง เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ของโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า ต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 500 ต้น

         พร้อมนี้ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ศึกษาเรียนรู้พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเเท้ 100% จากผู้ที่ประกอบอาชีพจริง ชมสวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ร้านภัทรพัฒน์, ร้านชานชาลา โดยวิทยากรท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้

         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง